huseyin@kandulu.com 0532 053 98 75

Modele zachowań konsumenta

MODELE zachowań konsumenckich na rynku, wią swego rodzaju schematy mechanizmów i zjawisk, które składają się na postępowania konsumentów oraz są podstawą do pour teorii na ich temat. MODELE te umożliwiają scalenie i usystematyzowanie wiedzy o zachowaniach nabywców oraz pozwalają Zrozumieć niektóre zależności, które bywają Niekiedy bardzo złożone. [4] pierwsze próby stworzenia modeli wyjaśniających i systematyzujących w kompleksowy sposób zachowania nabywców w procesie zakupu dóbr pojawiły się w latach 60 ubiegłego Roku. OD Tego czasu obserwowalny jest Stały rozww teorii zachowań, które wykorzystują-forme modeli, a zwłaszcza schematów blokowych, które Niekiedy nawet przystosowane są do operacji Komputerowych. W KAŻDYM z opisywanych modeli zachowań konsumentów przyjęto podłogę założenia oraz Ograniczenia. Przyczyną takiego Stanu rzeczy jest Fakt, iż niektóre zachowania wciąż nie są jeszcze w entierement wyjaśnione oraz à, że konsumenci są zbiorowością silnie zróżnicowaną. Takie okoliczności stwarzają konieczność agregacji żadnych zachowań oraz dokonywanie pewnych tumulszczeń i uogólnień. Najczęściej wymieniane MODELE zachowań konsumentów à: modèle Ten ma zastosowanie przede wszystkim dla produktów, których zakupy są dokonywane modèle Howarda Shetha jest modelem uczenia się konsumenta wywodzący się z teorii uczenia się 4. MODELE postaw (głównie modèle Struktur poznawczych Fishbeina oraz Fishbeina-Ajzena, modèle E ZACHOWAŃ KONSUMENTA 1.

Istota i Podstawowe założenia modeli zachowań konsumenta analizy zachowań konsumenta są jednym z podstawowych nurtów Badań marketingowych. Złożonych Charakter otoczenia i kontekstowość zachowania konsumenta wymuszają Zarówno interdyscyplinarny Charakter analiz Jak również konieczność przyjęcia okre założeń teoretycznych w procesie poznawczym. Współczesne teorie i analizy zachowań konsumentów opisywane Szeroko w literaturze przedmiotu oparte są najczę na założeniach wynikających z szeregu Nauk podstawowych, une przede wszystkim psychologii je teorii mikroekonomii. Ne najważniejszych należą: 1. teorie uczenia się (głównie klasyczna Teoria warunkowania Pawłowa oraz Teoria warunkowania instrumentalnego Skinnera); 2. Studia nad osobowością (teorie osobowości Freuda, Teoria Humanistyczna Maslowa); 3. teorie przetwarzania Informacji (oparte o prace Bettmana i Lutza); 4. MODELE postaw (głównie modèle Struktur poznawczych fishbeina oraz fishbeina-ajzena, ALE także modèle Elm Cacioppo, petty`ego, modèle kategoryzacyjny, totalnego postaw, Reakcji poznawczych i efektu ekspozycji); 5. teorie użyteczności (Teoria Neumanna-Morgensterna, mikroekonomiczna koncepcja popytu, Teoria popytu na charakterystyki Lancastera, Teoria racjonalności selektywnej Leibensteina). Są à Oczywiście tylko niektóre podejścia i teorie mające bezpośredni Związek z analizami zachowań konsumentów.

Powyższe teorie są podstawą budowy diffĂŠrents modeli pomiarowych, na podstawie których prowadzone są empiryczne analizy rzeczywistych zachowań konsumenta w zakresie żadnych produktów, Marek i rynków. Pamiętać należy, że Pojęcie konsument odzwierciedla pewną rolę społeczną pełnioną przez jednostki i Gospodarstwa Domowe w symfoniach gospodarczo-społecznym. Wszystkie Jednak MODELE opisujące i wyjaśniające zachowania konsumentów na finansowanie powinny spełniać Podstawowe wspólne wymogi. Poprawnie zbudowany modèle zachowań konsumenta Powinien uwzględniać: cele (maksymalizacja użyteczności), Ograniczenia (budżet konsumenta), bodźce (marketing mix), Złudzenie (Cechy i dyspozycje konsumenta), otoczenie, Możliwość dokonywania predykcji zachowań jednostek lub grup.